Računovodski servis

Smo uveljavljen računovodski servis in se že od leta 1992 ukvarjamo z računovodskimi storitvami ter finančnim svetovanjem, poslovnim svetovanjem in davčnim svetovanjem za gospodarske družbe, zasebnike, zavode in društva. Gradimo na kakovosti računovodskih storitev. Vsaki stranki nudimo individualni pristop ter skupaj poiščemo optimalne rešitve. Naša prednost je hitra odzivnost, diskretnost in sodoben način poslovanja.

Pri svojem delu se Vam skušamo kar najbolj prilagoditi in Vam pomagati pri optimizaciji poslovanja. Pri tem zagotavljamo popolno diskretnost in varnost podatkov. Smo prilagodljiv računovodski servis, ki razume potrebe sodobnih podjetij in spremlja vizijo njihovega poslovanja. S strankami gradimo dolgoročno partnerstvo in zaupanje. Z Vami smo lahko že od samega začetka, saj vam lahko svetujemo in pomagamo pri odprtju podjetja oziroma dejavnosti.

Računovodske storitve, računovodstvo in knjigovodstvo nudimo manjšemu številu strank, da se Vam lahko popolnoma posvetimo. Velik poudarek  dajemo davčnemu, finančnemu in računovodskemu svetovanju. Računovodske storitve in računovodsko svetovanje opravljamo za samostojne podjetnike (s.p.), pravne osebe (d.o.o., d.n.o., k.d.) ter društva in zavode. Lahko se dogovorimo za opravljanje vseh računovodskih storitev ali pa le za opravljanje določenega dela računovodstva.

Računovodstvo za Vas lahko opravljamo tudi »na daljavo« saj imamo zato vso ustrezno programsko opremo in tehnično podporo.

Ceno naših storitev določimo na začetku sodelovanja, na podlagi vaših posredovanih podatkov. Storitve se obračunavajo kot mesečni znesek, ki se ne spreminja. Ceno spreminjamo samo ob pomembni spremembi v vašem poslovanju.

Za vas opravljamo naslednje računovodske in svetovalne storitve:

1. Pomoč in svetovanje pri ustanovitvi podjetja, pri preoblikovanju, pripojitvi in razdelitvi podjetja.

2.  Vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige).

3. Vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih                postavk).

4. Vodenje analitične evidence stroškov in prihodkov.

5.Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ.

6. Računovodsko svetovanje pri obračunih potnih stroškov, regresov, odpravnin, jubilejnih nagrad itd..

7. Obračuni drugih prejemkov fizičnih oseb, kot so avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški,                        študentske napotnice, ...

8. Vodenje evidenc osnovnih sredstev in obračun amortizacije.

9. Obračuni davka na dodano vrednost.

10. Obračuni zamudnih obresti, izpis opominov ter pomoč pri izvršbi in izterjavah.

11. Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz                          finančnih tokov).

12. Izdelava davčnih bilanc in poročil.

13. Medletna računovodska poročila in storitve po želji podjetja.

14. Poročanje iz naslova poslovanja s tujino pri Banki Slovenije.

15. Pomoč pri izdelavi aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o                              blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu, ...).

16. Opravljanje elektronskega plačilnega prometa.

17. Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti.

18. Priprava dokumentacije vezane na izvedbo posebnih možnosti plačila (e-poboti, cesije, asignacije,                              posojila, krediti itd.).

19. Storitve v zvezi z izvedbo kompenzacij, cesij, asignacij, e-pobotov,...

20. Obveščanje in opozarjanje podjetij na spremenjeno zakonodajo.

21.  Druge računovodske storitve in svetovalne storitve.

22. Kadrovsko svetovanje (prijave, odjave, pogodbe, delovna dovoljenja).

23. Poslovno in finančno svetovanje glede optimizacije poslovne situacije v podjetju

24. Poslovno in finančno svetovanje ter pomoč pri ustanovitvi in zagonu podjetja, kakor tudi pri statusnem preoblikovanju podjetja ali njegovem prenehanju.

25. Pomoč pri pripravi projektne in finančne dokumentacije za namene pridobivanja nepovratnih sredstev

26. Svetovanje  pri izbiri banke in virov financiranja, priprava finančne dokumentacije za pridobitev posojil in drugih virov kapitala.

27. Priprava vseh vrst poslovno-finančnih listin.

28. Izdelava finančnega načrta podjetja, finančnih konstrukcij in predračunov za projekte.

29. Pomoč pri pripravi vseh vrst pogodb.

30. Svetovanje pri sklepanju zavarovanj (osebna zavarovanja, podjetniška zavarovanja, premoženjska zavarovanja).

31. Pomoč in svetovanje pri upravljanju s terjatvami, izterjava dolgov, e-izvršba.

32. Drugo finančno in poslovno svetovanje.


 

Smo tudi pooblaščeni svetovalci OOZK:

www.ooz-kamnik.si

Pantheon